Algemene gebruikersvoorwaarden voor de websites van New Skool Media en haar werkmaatschappijen
Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door New Skool Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 53 te (1114 AE) Amsterdam. New Skool Media B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60745967, BTW nummer: NL854100787B01. Deze Voorwaarden gelden tevens voor alle huidige en toekomstige groepsmaatschappijen van New Skool Media B.V. zoals New Skool Exploitatie B.V. en ONE Business B.V. (hierna gezamenlijk ‘NSM’).

Voor het gebruik van sommige (onderdelen) van de door New Skool Media B.V. geëxploiteerde websites (‘Website(s)’) wordt een gebruiker (‘Gebruiker(s)’) gevraagd zich in te schrijven of een profiel aan te maken. Bij een aantal Websites waaronder www.columbustravel.nl/community bestaat bovendien de mogelijkheid om zich aan te melden voor een community (‘Community’) waarop Gebruiker content (tekst en beeld) kan plaatsen en/of een weblog (‘Blog’) kan bijhouden.

Door zich te registreren dan wel gebruik te maken van de Websites, de Community of een Blog gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn te downloaden op de Websites via deze link met de mogelijkheid om de Voorwaarden op te slaan en uit te printen.
NSM behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Websites. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden na inachtneming van een termijn van 14 dagen na publicatie op de Websites. Gebruiker wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Artikel 2 – Aanmelding/registratie

Voor het gebruik van sommige (onderdelen) van de Websites, Communties dan wel Blogs wordt een Gebruiker gevraagd zich in te schrijven of een profiel aan te maken via de aanmeldbutton. Gebruiker kan vervolgens in sommige gevallen inloggen via Facebook of met zijn/haar e-mailadres. Binnen de aanmeldingsprocedure vult Gebruiker onder andere een formulier in met een aantal verplichte velden met gegevens als gebruikersnaam, wachtwoord, geldig e-mailadres en kiest een wachtwoord (‘Inschrijfgegevens’). Als een verplicht veld niet is ingevuld kan de inschrijving van Gebruiker niet verwerkt worden. Gebruiker verplicht zich om het formulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Nadat het aanmeldingsproces is afgerond krijgt Gebruiker toegang tot zijn of haar account (‘Account’). Dit Account en het gebruik ervan is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, met een wachtwoord dat Gebruiker zelf heeft gekozen en zorgvuldig dient te bewaren.

Communicatie tussen Gebruiker en NSM geschiedt elektronisch per email of via het systeem dat de Websites biedt.

NSM is niet aansprakelijk voor opgave door Gebruiker van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane aanmeldingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Gebruiker.

Gebruikers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen en kunnen deze toestemming op verzoek van NSM schriftelijk overleggen. Als blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan NSM besluiten Gebruiker van deelname uit te sluiten, tenzij de Gebruiker aantoont alsnog toestemming te hebben verkregen.

Alle gebruik van en activiteiten op het Account vallen onder eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker, ook indien zijn/haar Inschrijfgegevens, met of zonder uw toestemming door een ander worden gebruikt of indien een ander toegang heeft tot enige computer waarmee het profiel van Gebruiker te bereiken is of welke daartoe automatisch toegang verleent, bijvoorbeeld middels de daarop opgeslagen inschrijfgegevens.

Indien Gebruiker redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van zijn haar Inschrijfgegevens die op de Website zijn opgeslagen), dient Gebruiker de betreffende inschrijfgegevens onmiddellijk aan te passen met gebruikmaking van – indien aanwezig – de daartoe bestemde updatetoepassing op de Website, of NSM hiervan via de contactpagina op de hoogte te stellen.

Artikel 3 – Door Gebruiker te plaatsen Content

Gebruiker kan ten behoeve van de door haar te vervaardigen content zoals berichten, teksten, grafisch materiaal, foto’s, afbeeldingen, video- en audiobestanden (hierna gezamenlijk: ‘de Content), binnen de omgeving van haar Account plaatsen met als doel deze via de Websites aan derden te verspreiden.
NSM zal de inhoud van het Account en de Content die afkomstig is van Gebruiker niet monitoren. NSM is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Gebruiker geplaatste Content.
Uitsluitend Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar in het Account geplaatste en verspreide Content. In het bijzonder staat Gebruiker er voor in dat de Content voldoet aan de bepalingen van dit artikel, dat eventueel voor gebruik van de Content benodigde toestemmingen van derden, waaronder geportretteerde(n) en auteursrechthebbende(n) is verkregen en dat hij/zij de Websites niet zal gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.
Gebruiker staat er tevens voor in dat de Content in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving. De Content mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgair, hatelijk, bedreigend, (kinder-)pornografisch en ander seksueel getinte Content te plaatsen. De Content mag verder niet de goede naam van NSM aantasten.

Door plaatsing garandeert Gebruiker dat de Content voldoet aan deze Voorwaarden en accepteert Gebruiker de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de Content. Gebruiker vrijwaart NSM voor alle schade en kosten die NSM lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van de Content.

NSM behoudt zich het recht voor de Content in te korten of aan te passen. NSM heeft tevens het recht om de Content te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Content door derden te traceren. Bovendien heeft NSM het recht Content te verwijderen indien blijkt dat niet voldaan is aan deze Voorwaarden.

NSM behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsambtenaar in te lichten over de Content die in strijd is met de openbare orde of anderszins in strijd is met de wet.

Het is Gebruiker niet toegestaan in haar Content commerciële en advertentie gerelateerde uitingen te verwerken of te tonen.

Artikel 4 – Gebruik van door Gebruiker geplaatste Content en verstrekte informatie

Tenzij op expliciete wijze elders anders aangegeven, geeft Gebruiker NSM en haar commerciële partners door het plaatsen van Content dan wel het invoeren van gegevens op de Websites, of het doen van enige andere vorm van communicatie aan of via de Website, de niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming tot het gebruik en de reproductie, aanpassing, vertaling, verbetering of verspreiding of het in licentie geven van dit materiaal en de Content in welk medium van NSM en haar commerciële partners dan ook (in zowel momenteel bestaande als toekomstige) en met welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden en zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is.

Gebruiker is te allen tijde vrij om de Content ook zelf te blijven gebruiken.

Gebruiker is zich ervan bewust dat de plaatsing van de Content het risico met zich meebrengt dat derden, waaronder andere gebruikers van de Websites de Content kunnen opslaan, gebruiken en/of bewerken.
Daarnaast dient Gebruiker zich goed te bedenken dat de informatie die Gebruiker op de publiekelijk toegankelijke delen van de Websites prijsgeeft, voor alle gebruikers van deze Websites beschikbaar is; Gebruiker dient zich dus goed te bedenken welke persoonlijke informatie en welk ander materiaal hij/zij wilt plaatsen.

NSM behoudt zich het recht voor maar verbindt zich niet om al het op de Website en Communities en meer in het bijzonder de daarop opgenomen forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, etc. ter publieke aankondiging of ter plaatsing aangeleverde Content naar eigen inzicht en zonder aankondiging te controleren, redigeren, verplaatsen of verwijderen.

NSM is gerechtigd reclames te tonen, voor, na of gelijktijdig met de vertoning van inhoud op de Websites, de Blogs en de Community.

NSM spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en zij verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden via New Skool Media B.V. t.a.v. klantenservice, Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam of per e-mail klantenservice@newskoolmedia.nl, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreuk makende Content.
Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
(i) een beschrijving van de Content met in ieder geval de naam van de afzender;
(ii) een omschrijving van de rechten die gebruiker/Gebruiker bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
(iii) contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) van gebruiker/Gebruikers zodat NSM met hen in contact kan treden.

Artikel 5 – Beëindiging van het gebruik

Indien Gebruiker niet langer gebruik wenst te maken van de Websites, de Blogmogelijkheid dan wel de Community dan kan Gebruiker dit via e-mail aangeven. Gebruiker kan zich te allen tijde opnieuw inschrijven.

Na beëindiging als hierboven omschreven, heeft Gebruiker geen toegang meer tot zijn of haar Account. Alsdan behoudt NSM het recht om de Content, eventueel in een actief Account, te behouden om daarmee voor andere gebruikers zichtbaar te houden.

NSM is gerechtigd de toegang tot de Websites en de Community te blokkeren dan wel Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de Websites en de Community, zonder opgave van redenen.

NSM is te allen tijde bevoegd om de Websites dan wel de Community zelf om haar moverende reden te staken dan wel aan een derde over te dragen waarbij deze derde gehouden is de afspraken met Gebruiker na te komen.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de look & feel, de inhoud van de Websites, de Community en de naam van de Websites en de Community bij NSM dan wel haar licentiegevers.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, eventueel middels licentie, waaronder auteurs- en portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere Content die door Gebruiker worden vervaardigd en geplaatst binnen het Account bij Gebruiker. Gebruiker vrijwaart NSM voor claims van derden dienaangaande. Indien blijkt dat Gebruiker niet de maker is van de Content, dan heeft NSM het recht deze Content te verwijderen.

Het kopiëren, reproduceren, publiceren, opnieuw arrangeren of distribueren, aanpassen, reviseren, veranderen, gedeeltelijk uitnemen, in afmetingen aanpassen, terugbrengen, verplaatsen, verwijderen, uitwissen of anderszins ingrijpen in de inhoud van de Website, hetzij direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of verandering van advertenties, is strikt verboden. Het is dan ook op generlei wijze toegestaan op commerciële of anderszins ongeoorloofde wijze gebruik te maken van content/materiaal van de Website door middel van publicatie, doorverzending, distributie, opvoering, opslaan of andere manieren, met inbegrip maar niet beperkt tot Website content, tenzij voor persoonlijk gebruik dan wel met expliciete en schriftelijke toestemming van NSM.

Artikel 7 – Gebruik van de Websites

Bij het gebruik van de Websites van NSM dient Gebruiker:
– in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen; en
– onderstaande en eventueel door ons aanvullende te verstrekken instructies na te leven.

Gebruiker dient zich te onthouden van de volgende handelingen:
– Het verstoren van de werking van de Websites dan wel de Community dan wel andere computers of systemen van NSM of andere gebruikers te verstoren of het gebruik van de Websites door gebruikers te belemmeren of te beperken;
– het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie Gebruiker het emailadres via de internetdiensten en Websites van NSM heeft verkregen;
– gebruik op een wijze die schadelijk is voor NSM, haar klanten, voor andere gebruikers van Websites, of voor derden;
– het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en Websites van NSM;
– het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
– het aanleveren van content, materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
– het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien Gebruiker (een gedeelte van) de Websites of de Community gebruikt, doet hij of zij dit op eigen risico. NSM is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik.
Als Gebruiker naar het oordeel van NSM in strijd handelt met deze Voorwaarden dan wel om andere haar moverende redenen, heeft NSM het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die NSM kan nemen omvatten:
(i) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van Gebruiker tot de Websites en de Community;
(ii) het beëindigen van een Account; en
(iii) het verhalen op Gebruiker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door
Gebruiker van de Voorwaarden.
NSM is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die Gebruiker lijdt of maakt indien NSM gebruik maakt van voornoemde bevoegdheden.

Artikel 8 – Links naar andere websites

De Websites en Communities bevatten banners en links naar externe internetpagina’s. NSM is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Websites. Het Privacy en Cookie Statement van NSM is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt.

Artikel 9 – Privacy

NSM respecteert de privacy van haar Gebruikers en gebruikers. Persoonlijke gegevens van hen worden
door NSM dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. NSM houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke privacy-gerelateerde wet- en regelgeving. Voor meer informatie over hoe NSM omgaat met persoonsgegevens zie het Privacy Statement van NSM.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

NSM besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van haar Websites en Communities. NSM kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op de Websites en Communities volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de Websites en Communities. NSM is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de Content die door Gebruikers dan wel derden, waaronder adverteerders op de Websites is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

NSM kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de Websites en Communities geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze Website wordt continue aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

NSM mag in voorkomende gevallen informatie van de Websites en Communities verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van onder andere mogelijke inbreuk op rechten van derden. NSM heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Artikel 11 – Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze Voorwaarden aan te brengen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

NSM is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 17 december 2018/© New Skool Media B.V. 2019.

App voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN NEWSKOOLMEDIA-APPS

 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden voor apps

 1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door New Skool Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 53 te (1114 AE) Amsterdam. New Skool Media B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60745967, BTW nummer: NL 823920434B01.
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Apps door NSM ontwikkeld en in samenwerking met haar Partners wordt geëxploiteerd. Gebruiker van de App kan deze Voorwaarden downloaden via de website zodat deze opgeslagen dan wel geprint kunnen worden. Gebruiker kan ook een exemplaar bij NSM schriftelijk opvragen op bovengenoemd adres.
 3. Door gebruik te maken van de App, gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden, met het Privacy statement en cookiestatement evenals met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van de App te waarborgen.
 4. Als de App gebruik maakt van diensten van een Externe aanbieder, zijn ook de algemene voorwaarden en het privacy en cookiestatement van de betreffende Externe aanbieder van toepassing. NSM is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy en cookiebeleid van derden.

 Artikel 2 Definities

 1. App: de mobiele applicatie die NSM beschikbaar stelt aan Gebruikers voor gebruik op mobiele apparatuur met daarop een besturingssysteem van Apple of Google en eventuele updates de van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van mobiele applicatie mogelijk maakt.
 2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die van de App gebruik maakt.
 3. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst welke door registratie wordt aangegaan, onder akkoordverklaring met deze Voorwaarden.
  4. Externe aanbieder: iedere rechtspersoon, waaronder een sociaal netwerk (Facebook, Twitter, etc.), niet zijnde NSM dan wel haar Partners, die op verzoek van Gebruiker gegevens verwerkt, bijvoorbeeld om deze gegevens te delen met derden.
 4. NSM: New Skool Media B.V. gevestigd te (1114 AE) Amsterdam aan de Spaklerweg 53.
 5. Partners: de partners van NSM die in samenwerking met haar de App hebben ontwikkeld.
 6. Randapparatuur: de apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee u gebruik maakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.
 7. Inhoud: alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.
 8. Voorwaarden: onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden App.

Artikel 3 Gebruiksrecht App

 1. Om gebruik te kunnen maken van de App, dient Gebruiker de App te downloaden via de Apple App Store, Google Play Store of een ander digitale platform. De App kan alleen gedownload en gebruikt worden in overeenstemming met deze Voorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder van de App. Mogelijk zijn ook de voorwaarden van de aanbieder van de Randapparatuur van Gebruiker van toepassing wanneer Gebruiker de App gebruikt.
 2. NSM verleent aan Gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM vereist. De App kan per account op maximaal één (1) device tegelijk gebruikt worden.
 3. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker garandeert dat hij/zij de App uitsluitend zal gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden. Het is Gebruiker niet toegestaan de App te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor NSM en/of voor andere producten of diensten van NSM. Ook mag de App niet te gebruikt worden voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden dan wel gebruikt worden voor handelingen via de App die overlast veroorzaken voor NSM en/of derden, waaronder het verspreiden van bedreigende, (seksueel) intimiderende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, discriminerende of andere vergelijkbare Inhoud die naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan de App aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM. Evenmin mag Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen
 5. NSM heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van de App aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Daarnaast heeft NSM het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van de App te ontzeggen en de licentie te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van de App, en/of toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren.
 6. NSM spant zich naar beste vermogen in om de App ten behoeve van Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat de App in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

 Artikel 4 Aanmelding en registratie

 1. Om de App te kunnen gebruiken, dient deze te worden gedownload. Vervolgens dient Gebruiker zicht te registreren als Gebruiker van de App door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de App.
 2. Als Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van de App de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Door het gebruik van de App, garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

 Artikel 5 Tarieven

 1. NSM brengt voor het downloaden van de App geen kosten in rekening. Gebruikers die een abonnement hebben op een NSM titel, kunnen de app gratis gebruiken. Voor niet-abonnees is het mogelijk om aankopen vanuit de App te doen, zodat men toegang krijgt tot de artikelen of volledige edities.
 2. Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de App.

 Artikel 6 Apparatuur en verbindingen

 1. De App functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke Randapparatuur en (internet) verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van de App dient Gebruiker er zelf voor zorg te dragen dat hij of zij over de benodigde Randapparatuur en verbindingen beschikt.
 1. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient Gebruiker er voor te zorgen dat de Randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.
 1. Gebruiker staat er jegens NSM voor in dat de gebruikte Randapparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan NSM en/of Partners dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van NSM, de Partners en/of derden worden geschaad.
 1. NSM is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar Randapparatuur of verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de App dan wel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de App en hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 Privacy en cookies

 1. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt NSM zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. De manier waarop NSM omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is beschreven in het Privacy statement en cookiestatement.
 2. Indien Gebruiker zijn/haar persoonsgegevens verstrekt aan een Externe aanbieder en tevens een App installeert die gebruik maakt van deze persoonsgegevens, geeft Gebruiker door installatie van de App toestemming aan de Externe aanbieder om deze gegevens voor de hierna genoemde doeleinden beschikbaar te stellen aan NSM, een en ander met inachtneming van de overige privacy bepalingen die vermeld staan op de website(s) van de Externe aanbieder en NSM.

 Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. De App en de Inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij NSM of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM is het niet toegestaan enig onderdeel/Inhoud van de App te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.
 2. Als naar het oordeel van NSM aannemelijk is dat de App inbreuk maakt op enig recht van een derde, is NSM gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van NSM gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van de App per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. NSM geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan.
 2. NSM garandeert niet dat de App te allen tijde en zonder storing zal functioneren. NSM behoudt zich het recht voor de App geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.
 3. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de App kan NSM niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de Inhoud. NSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App/Inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in de App of de ter beschikking gestelde Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via de App of op andere wijze.
 4. NSM is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van

de gebruikte Randapparatuur door Gebruiker.

 1. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van NSM gelden eveneens voor alle door NSM ingeschakelde hulppersonen en derden.

 Artikel 10 Beëindiging van het gebruik

 1. Indien Gebruiker de App niet langer wenst te gebruiken, kan Gebruiker de App van zijn/haar apparatuur verwijderen door deze te de-installeren.
 2. NSM is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren dan wel een Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de App, zonder opgave van redenen.
 3. NSM is te allen tijde bevoegd om de Inhoud van de App en/of de tarieven in verband met de App te wijzigen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het berekenen van kosten voor het downloaden van de App).

 Artikel 11 Apple

 1. In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur:
 2. Apple Inc. (“Apple”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.apple.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op deze Voorwaarden.
 3. De licentie in artikel 3 van deze Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Apple geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.
 4. Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.
 5. Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.
 6. Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.
 7. Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat Gebruiker ermee akkoord dat Apple derde begunstigde is met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in deze Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Apple NSM.

 Artikel 12 Google

 1. In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Google apparatuur en/of programmatuur.
 2. Google Inc. (“Google”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com, verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de Voorwaarden.
 3. De licentie in artikel 3 van de Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Google geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google.
 4. Google is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de App.
 5. Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.
 6. Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.
 7. Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde is met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in de Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Google NSM.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden, op het gebruik van de App en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Voorwaarden of het gebruik van de App dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

NSM is gerechtigd deze app-Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 juli 2018/© New Skool Media B.V. 2018.

NSM is gerechtigd deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze voorwaarden zijn  het laatst gewijzigd op 17 december 2018/© New Skool Media B.V. 2019. Download de pdf van dit document.

Reacties gesloten