Algemene advertentievoorwaarden voor de websites van New Skool Media en haar werkmaatschappijen

A - ALGEMEEN

.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze advertentievoorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks dan wel via bemiddeling van of volmacht aan een derde (zoals een Mediabureau) Advertentieruimte afneemt van NSM. Indien Adverteerder gebruik maakt van een Mediabureau, wordt onder Adverteerder tevens het Mediabureau verstaan.
Advertentie: de reclame-uiting of andere uiting van commerciële aard ten behoeve van Adverteerder.
Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld.
Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van één of meerdere Advertenties, al dan niet vallende onder een Advertentieovereenkomst.
Advertentietarief: het actuele tarief voor de verschillende Diensten zoals gepubliceerd in de door NSM gepubliceerde tariefkaart(en). De meest recente tariefkaart zijn gepubliceerd op de website van de betreffende Media die te raadplegen zijn via https://www.newskoolmedia.nl.
Advertentieovereenkomst: elke overeenkomst inclusief de Voorwaarden tussen Adverteerder en NSM die ziet
op de levering van Diensten, zoals een Advertentieorder. Een Advertentieovereenkomst kan tevens bestaan uit
een door NSM aan Adverteerder verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.
Advertentieruimte: de ruimte, uitgedrukt in voor het betreffende Medium gangbare eenheden (zoals pagina’s/paginadelen, aantal pixels, aantal impressies), die voor plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd door NSM op grond van de Advertentieovereenkomst.
Diensten: de door NSM aan Adverteerder te leveren (digitale)diensten waarvoor Adverteerder rechtstreeks of via een Mediabureau een opdracht bij NSM heeft geplaatst. Onder (digitale) Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in het door NSM uitgegeven Medium, dan wel een medium waarbij NSM gerechtigd is de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participatie in (een deel van) een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander Medium.
Mediabureau: een rechtspersoon die krachtens last of volmacht van Adverteerder op eigen naam dan wel op naam van Adverteerder met NSM een Advertentieovereenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt.
Medium/Media: een uitgave van NSM en de bijbehorende uitgeefproducten zoals een online editie van een tijdschrift, applicatie (ook via mobiel), e-mail, nieuwsbrief, pluspropositie, special of een door NSM geëxploiteerde Website die door NSM wordt gebruikt voor overbrenging van de Advertentie aan het publiek.
NSM: New Skool Media B.V., alsmede haar huidige en toekomstige groepsmaatschappijen, waaronder New Skool Exploitatie B.V. en One Business B.V. New Skool Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 53 te (1114 AE) Amsterdam, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60745967, BTW nummer: NL854100787B01.
Optie: bevestigd voornemen van de Adverteerder tot het afnemen van (digitale) Diensten.
Partijen: Adverteerder en NSM gezamenlijk.
Pluspropositie: een bijvoegsel bij een Advertentie of bij een Medium zoals een zgn. insert.
Sluitingsdatum: de uiterste datum waarop NSM nog opdrachten van Adverteerder voor de levering van bepaalde Diensten accepteert.
Voorwaarden: onderhavige Advertentievoorwaarden.
Website: het geheel van webpagina’s, mobiele website, applicatie, of ander digitaal Medium van NSM.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle Advertentieovereenkomsten die tussen Adverteerder en NSM mondeling dan wel schriftelijk worden afgesloten zijn deze Voorwaarden en de Nederlandse Reclame Code van toepassing. Bij tegenstrijdigheden, prevaleert de Advertentieovereenkomst boven deze Voorwaarden en deze Voorwaarden boven eventueel andere van toepassing verklaarde voorwaarden. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van de Advertentieovereenkomst. Op alle Advertentieovereenkomsten zijn tevens de inhoud van de meest recente tariefkaarten van NSM en de eventueel in het betreffende Medium opgenomen voorwaarden (o.a. colofon) van toepassing.
2.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder worden nadrukkelijk buiten toepassing verklaard. Van deze Voorwaarden kan slechts middels een schriftelijk overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.
2.3 NSM heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen. NSM zal Adverteerder vooraf schriftelijk informeren over substantiële wijzigingen in de Voorwaarden. De wijzigingen in de Voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds lopende Advertentieovereenkomsten. Met het geven van een nieuwe opdracht een Advertentie te plaatsen of andere Dienst af te nemen (herplaatsingen daar mede onder begrepen) door Adverteerder na wijziging van de Voorwaarden wordt de Adverteerder geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
2.4 NSM is verplicht om de Advertentieovereenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Adverteerder zal de Diensten afnemen met in achtneming van het bepaalde in de Advertentieovereenkomst en de in artikel 4.6 genoemde wet- en regelgeving.
2.5 Deze Voorwaarden zullen op verzoek (sales@newskoolmedia.nl of via 085 888 5585 ) worden toegezonden en zijn tevens op https://www.newskoolmedia.nl/advertentie-voorwaarden/ gepubliceerd

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING, ALGEMEEN EN DUUR VAN DE ADVERTENTIEOVEREENKOMST

3.1 De Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door NSM aan Adverteerder dan wel door plaatsing van de Advertentie. Een Advertentieovereenkomst kan tevens bestaan uit een door NSM aan Adverteerder verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.
3.2 NSM heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot het aangaan van een Advertentieovereenkomst te weigeren.
3.3 De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een Medium is beperkt en kan per tijdschrifttitel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt NSM zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van Advertenties van Adverteerder op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaart. Met andere wensen van Adverteerder wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een opdracht tot plaatsing van een Advertentie worden aanvaard.
3.5 Tenzij anders overeengekomen, gelden de in de aanbieding, offerte of Advertentieovereenkomst
genoemde prijzen en overige voorwaarden niet voor herplaatsingen van de Advertentie, voor plaatsingen van een nieuwe Advertentie of voor wijzigingen van een Advertentieovereenkomst.
3.6 Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Adverteerder optreedt, staat deze namens Adverteerder in voor nakoming van de Advertentieovereenkomst.
3.7 NSM is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, -moment
en/of frequentie en lay-out van het Medium naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij NSM ervoor zal zorgen dat het betreffende Medium ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig blijft. NSM is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om een door haar uitgegeven Medium op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering van Diensten uit te voeren. Alsdan is NSM gerechtigd de Advertentieovereenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade aan Adverteerder. Adverteerder heeft alsdan echter wel recht op terugbetaling van advertentiegelden ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties.
3.8 Een Advertentieovereenkomst is alleen van toepassing op Advertentieorders ten behoeve van de Adverteerder zelf dan wel, indien Adverteerder een Mediabureau is, ten behoeve van de Adverteerder waarvoor de overeenkomst is aangegaan
3.9 Advertentieovereenkomsten die worden afgerekend op basis van de kosten per duizend impressies (‘CPM’) en waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald, worden - uitsluitend indien en voor zover het niet behalen van het overeengekomen aantal impressies het gevolg is van een vermindering in bereik van het betreffende Medium - in overleg met Adverteerder:
i. Gestaakt, in welk geval alleen de behaalde CPM wordt afgerekend en de betreffende Advertentie wordt verwijderd;
ii. Verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen CPM is behaald, waarbij kan worden besloten de Advertentie te plaatsen op een of meer andere Media.
3.10 Indien Adverteerder na afloop van de looptijd niet de gehele overeengekomen Advertentieruimte heeft gebruikt, komt de resterende Advertentieruimte te vervallen en kan hij geen aanspraak maken op restitutie in geld, in Advertentieruimte of op welke wijze dan ook. Tenzij anders overeengekomen is de Adverteerder in dat geval verplicht tot betaling van de niet afgenomen Advertentieruimte, dan wel tot bijbetaling van het tarief (inclusief bijbehorende kortingspercentage) dat van toepassing is op de wel afgenomen Advertentieruimte, een en ander ter keuze van NSM.
3.11 Op verzoek van Adverteerder kan de Advertentieruimte gedurende de looptijd van de Advertentieovereenkomst worden uitgebreid. Alsdan komen Partijen het op die uitbreiding van toepassing zijnde tarief overeen. Dit tarief heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van reeds uitgevoerde Advertentieorders maar geldt slechts ten aanzien van daarna te plaatsen Advertentie(order)s.
3.12 Een Advertentieovereenkomst dient voorafgaand aan de eerste plaatsing c.q. advertentieorder te worden aangegaan. Tenzij met toestemming van NSM is het niet mogelijk losse advertentieorders achteraf om te zetten in een Advertentieovereenkomst.
3.13 Een Advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Advertentieovereenkomst overeengekomen periode en wordt geacht automatisch te zijn beëindigd nadat de volledige Advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd is verstreken. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Indien in de Advertentieovereenkomst geen bepaalde termijn is vermeld, wordt de overeenkomst geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf maanden.

ARTIKEL 4. AANLEVERING VAN ADVERTENTIEMATERIAAL EN PLAATSING ADVERTENTIES

4.1 Adverteerder draagt het risico van de tijdige, volledige en juiste aanlevering van het Advertentiemateriaal ongeacht de wijze van aanlevering. Adverteerder neemt daarbij de door NSM gegeven aanwijzingen/richtlijnen in acht. De aanleverspecificaties, met uitzondering van digitale Diensten, zoals de aanlever- en sluitingsdata zijn te vinden op de tariefkaart die zijn gepubliceerd op de op de website van de betreffende Media die te raadplegen zijn via https://www.newskoolmedia.nl.
4.2 Ten aanzien van de levering van digitale Diensten gelden de aanleverspecificaties als genoemd op de Websites van het betreffende Medium. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn overeengekomen dat Adverteerder er voor zorg dient te dragen dat:
i) Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;
ii) Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;
iii) Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;
iv) Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de Website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;
v) NSM keurt de Advertentie vooraf. Adverteerder dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan NSM ter beoordeling wordt voorgelegd;
vi) Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van NSM. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van NSM, vervalt iedere aansprakelijkheid van NSM voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten;
vii) Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisclick;
viii) Advertentiemateriaal dient onder vermelding van de opdrachtcode die via de link die bij de opdrachtbevestiging door NSM wordt geleverd (tenzij anders aangegeven) te worden geladen als een digitaal bestand, vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.
4.3 NSM heeft het recht om Advertenties die na sluitingstijd worden aangeleverd, niet te plaatsen onverminderd de verplichting van Adverteerder tot betaling van de overeengekomen advertentiegelden.
4.4 Adverteerder dient haar netwerk te beveiligen met de juiste antivirus software. Adverteerder dient er namelijk zo goed mogelijk voor te zorgen dat er geen virussen en andere eigenschappen kleven aan het aangeleverde Advertentiemateriaal dat schadelijk is voor de hard- en/of software van NSM.
4.5 NSM heeft het recht de inhoud en de vorm van de Advertentie naar eigen inzicht en redelijkheid te wijzigingen naar de door haar gehanteerde specificaties zonder dat Adverteerder recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen advertentiegelden. NSM informeert Adverteerde zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail, indien een Advertentie lijdt aan een gebrek of anderszins ongeschikt is voor plaatsing. Adverteerder dient dan per ommegaande te zorgen voor een nieuwe versie van de Advertentie.
4.6 Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat een Advertentie voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code en de normen die daaraan in het maatschappelijke verkeer worden gesteld. Derhalve garandeert Adverteerder dat een Advertentie in het bijzonder, maar niet limitatief, voldoet aan de volgende eisen:
i) Adverteerder dient in de Advertentie duidelijk en ondubbelzinnig identificeerbaar te zijn en de Advertentie dient als zodanig herkenbaar te zijn als een commerciële uiting van Adverteerder;
ii) een Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van Adverteerder;
iii) een Advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend of misleidend zijn, in strijd met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;
iv) een Advertentie mag bovendien de reputatie van NSM niet schaden;
v) een Advertentie mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten.
4.7 NSM mag aanwijzingen over adverteren van de bevoegde autoriteiten, waaronder het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep), de Keuringsraad Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheids-producten (KAG), de Autoriteit Financiële markten (AFM), en hun rechtsopvolgers, opvolgen. Indien die aanwijzingen daartoe aanleiding geven, heeft NSM het recht het Advertentiemateriaal conform deze aanwijzingen aan te passen.
4.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent NSM Adverteerder geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten/diensten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is NSM tevens vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en willekeurig te plaatsen.
4.9 NSM zal een Advertentie plaatsen op de wijze als is overeengekomen in de Advertentieovereenkomst mits Adverteerder de Advertentie conform de aanleverspecificaties heeft aangeleverd. NSM garandeert echter geen exacte reproductie en Adverteerder dient rekening te houden met kleur- en drukafwijkingen. NSM staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van online Advertenties.
4.10 De digitale Diensten worden door NSM zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
4.11 NSM draagt geen verantwoordelijkheid voor de mate waarin met de plaatsing van de Advertentie succes wordt bereikt, noch voor de mate waarin daarmee het beoogde publiek wordt bereikt.
4.12 NSM houdt het Advertentiemateriaal ten behoeve van Diensten tot ten minste een jaar vanaf de verschijningsdatum in het archief. Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager bewaard. NSM is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.
4.13 Op verzoek zal NSM ter harer keuze Adverteerder i. één (1) bewijsexemplaar gratis doen toekomen van het gedrukte Medium waarin de Advertentie is geplaatst of ii. een pdf van de betreffende pagina aan Adverteerder per e-mail doen toekomen. Indien Adverteerder meerdere exemplaren wenst, kunnen die tegen de door NSM vastgestelde prijs worden verkregen.
4.14 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Adverteerder zal zich onthouden van het, in welke vorm dan ook, drang uitoefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van het Medium.
4.15 Indien de Advertentie bestaat uit een Advertorial gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
i. boven de Advertorial dient “Advertentie” of “Advertorial” vermeld te worden;
ii. de lay-out en typografie van de Advertorial dienen voldoende af te wijken van het (blad)stramien en de typografie van het Medium, een en ander ter beoordeling van NSM;
iii. de afzender van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld;
iv. het logo dan wel het desbetreffende product van Adverteerder dienen goed zichtbaar te worden afgebeeld; en
v. de rechten op door NSM (mede) geproduceerde Advertorials blijven eigendom van NSM. Het is de Adverteerder niet toegestaan het gebruikte Advertentiemateriaal zonder voorafgaande toestemming van NSM te hergebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

ARTIKEL 5. RECHT TOT WEIGERING EN OPSCHORTING

5.1 NSM is te allen tijde gerechtigd om de levering van (digitale) Diensten te weigeren dan wel op te schorten in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het Medium waarin de Advertentie geplaatst zou worden dan wel andere redenen van de kant van NSM.
5.2 NSM is tevens gerechtigd om de verlening van overeengekomen (digitale) Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Voorwaarden en/of de Advertentieovereenkomst, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door NSM (artikel 4). Weigering tot levering van de (digitale)Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Adverteerder de overeengekomen Diensten plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.
5.3 In geval Adverteerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden of Advertentieovereenkomst vermelde voorwaarden, is NSM gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de (digitale)Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
5.4 NSM heeft tevens het recht om Diensten, niet zijnde digitale Diensten die voor een bepaald Medium zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat Medium te verplaatsen.
5.5 De overeengekomen startdatum van de (digitale)Diensten is een streefdatum. NSM behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan NSM toe te rekenen) omstandigheden, de levering van deze Diensten uit te stellen. Indien de startdatum door NSM wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Adverteerder bestaan uit het alsnog leveren door NSM van de (digitale)Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten, een en ander in goed overleg tussen Adverteerder en NSM.

ARTIKEL 6. KLACHTEN OVER GEPLAATSTE ADVERTENTIES

6.1 Een eventuele klacht ten aanzien van de door NSM geleverde Diensten niet zijnde digitale Diensten, dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na verschijningsdatum van de betreffende editie van het Medium, of de eerste vertoning online schriftelijk aan NSM kenbaar te worden gemaakt ter attentie van de sales afdeling. Deze afdeling is telefonisch te bereken via 020-21-5300 of per e-mail via sales@newskoolmedia.nl. Indien er binnen voornoemde periode geen klacht over de geplaatste Advertentie door NSM is ontvangen, wordt NSM geacht de Advertentieovereenkomst deugdelijk te zijn nagekomen.
6.2 Klachten ten aanzien van de door NSM geleverde Diensten ontslaan de Adverteerder niet van de nakoming van zijn verplichtingen conform de Advertentieovereenkomst, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Advertentie.

ARTIKEL 7. TARIEVEN EN BETALING

7.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven dan wel vergoedingen gebaseerd zijn op de actuele per Medium en/of (digitale) Dienst van toepassing zijnde tariefkaart van NSM.
7.2 NSM behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met Adverteerder overeengekomen opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Adverteerder heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.
7.3 Facturering van een Advertentieovereenkomst geschiedt in de regel na elke plaatsing van een Advertentie. Indien plaatsing gedurende langere periode plaatsvindt, is NSM gerechtigd tenminste eenmaal per maand te factureren. NSM is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen en/of in gedeelten te factureren. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Adverteerder. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Adverteerder dient NSM derhalve een e-mailadres op te geven waarnaar de facturen verstuurd kunnen worden. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen.
7.4 NSM heeft het recht om de extra kosten die worden veroorzaakt door het niet deugdelijk dan wel niet conform de specificaties aanleveren van het Advertentiemateriaal onder andere conform het bepaalde in artikel 4.5 van deze Voorwaarden, in rekening te brengen in aanvulling op de overeengekomen advertentietarieven dan wel vergoedingen.
7.5 Alle facturen van NSM dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Adverteerder te worden voldaan op de wijze als aangegeven op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum van de factuur heeft NSM het recht om de wettelijke rente, berekend over het openstaande bedrag in rekening te brengen. NSM is gerechtigd alsdan tot het instellen van een incassoprocedure om volledige betaling te verkrijgen. De kosten hiervan, bedragende ten minste 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente inclusief administratiekosten, zijn voor rekening van Adverteerder. NSM zal Adverteerder echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Adverteerder een redelijk termijn wordt gegeven alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.
7.6 Adverteerder mag verschuldigde betalingen niet opschorten of verrekenen met een vordering die Adverteerder eventueel heeft op NSM.
7.7 NSM verleent 15% korting (bureaukorting) op het door Adverteerder verschuldigde bruto bedrag (minus kortingen), indien de verleende (digitale)Diensten door bemiddeling van een erkent Mediabureau tot stand zijn gekomen.
7.8 Vragen met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan NSM te worden gericht op de wijze als genoemd in artikel 6 van deze Voorwaarden, bij gebreke waarvan de vordering vervalt.
7.9 Indien via een Mediabureau Advertentieruimte wordt ingekocht, blijft Adverteerder naast deze derde te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het uit hoofde van de Advertentie- overeenkomst aan NSM verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 8. ANNULERING

8.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk door Adverteerder te geschieden. Annulering op grond van dit artikel bevrijdt de Adverteerder niet van zijn overige verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst.
8.2 Bij annulering door Adverteerder van enige opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde digitale Diensten is Adverteerder de navolgende vergoeding verschuldigd aan NSM. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:
Dagen gelegen tussen annulering en Sluitingsdatum:
annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding,
31 dagen of meer 0%
tussen 30 en 15 dagen 25%
tussen 14 en 8 dagen 50%
tussen 7 en 4 dagen 75%
minder dan 3 dagen 100%

Ter zake zijn de Sluitingsdata van toepassing zoals vermeld voor de desbetreffende Medium op de betreffende Website(s). Het bepaalde in artikel 9.2 is eveneens van toepassing.
8.3 In geval van eenzijdige beëindiging door Adverteerder van een opdracht met betrekking tot te leveren Diensten waarbij NSM ten behoeve van de te leveren Diensten reeds kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld bij samenwerking inzake Advertorials, redactionele samenwerkingen, sponsored en commerciële inserts, marketing partnership overeenkomsten, etc.), is Adverteerder verplicht aan NSM de door haar in dat kader verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in 8.1 en/of 8.3.
8.4 Indien de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie of andere uiting waarvoor NSM in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken en door toedoen van Adverteerder geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Adverteerder worden betaald.
8.5 Bij annulering door Adverteerder van de door NSM te leveren digitale Diensten, is Adverteerder de volgende bedragen verschuldigd:
(a) alle kosten die NSM reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Adverteerder, indien NSM bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en
(b) een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Adverteerder reeds teveel betaalde zal door NSM worden terugbetaald.
Dagen gelegen tussen annulering en start campagne:
Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding
6 dagen of meer 0%
minder dan 5 dagen 100%.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 NSM voert de door haar te verlenen (digitale)Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. NSM is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe schade van Adverteerder verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentieovereenkomsten of de (digitale) Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van NSM.
9.2 De aansprakelijkheid van NSM beperkt zich tot herplaatsing/herlevering van de (digitale)Diensten, zoals overeengekomen met Adverteerder, dan wel betaling van een vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die (digitale)Diensten waarop de tekortkoming ziet. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin NSM zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.
9.3 Adverteerder draagt het risico van fouten in de uitvoering van telefonisch en op andere wijze geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Adverteerder door NSM. Adverteerder draagt tevens het risico van fouten in Advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van de zijde van NSM.
9.4 NSM is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen Adverteerder en diens contractspartijen.
9.5 Indien Adverteerder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentie-overeenkomst is NSM gerechtigd om de uitvoering van de Advertentieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten. Indien Adverteerder, na schriftelijke ingebrekestelling door NSM, binnen de door NSM gestelde redelijke termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is NSM gerechtigd om de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is Adverteerder automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
9.6 Opschorting of ontbinding door NSM ontslaat Adverteerder niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Advertentieovereenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de Advertentieovereenkomst laat voorts onverlet het recht van NSM op vergoeding door Adverteerder van de door NSM als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

10.1 Indien een van de Partijen de afspraken uit de Advertentieovereenkomst niet of niet tijdig kan nakomen wegens overmacht, worden die afspraken opgeschort voor een termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende partij had dienen na te komen. Elke partij is gerechtigd de Advertentieovereenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van voornoemde termijn voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van NSM, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop NSM of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.2 In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
10.3 Indien NSM door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van tijdschriften is verhinderd een Advertentieopdracht dan wel een andere opdracht uit te voeren, dan heeft NSM het recht om de uitvoering van die opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden. In deze gevallen is NSM verplicht Adverteerder zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

ARTIKEL 11. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

11.1 Partijen hebben het recht Advertentieovereenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien:
– de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
– de andere partij het eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt;
– beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij;
– de andere partij haar onderneming dan wel haar activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of
ontbindt, waaronder voor NSM onder meer wordt verstaan het staken van een door haar uitgegeven tijdschrift of Website ten aanzien waarvan de opdracht is verstrekt;
– de levering van de overeengekomen (digitale)Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en
– de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.
11.2 NSM heeft het recht de Advertentieovereenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien NSM Adverteerder niet voldoende kredietwaardig acht.

ARTIKEL 12. PLUSPROPOSITIES

12.1 NSM bepaalt hoeveel Plusproposities per Medium kunnen worden geplaatst. Ten aanzien van Plusproposities gelden afwijkende formaten en overige bijzonderheden, die door NSM aan Adverteerder kenbaar gemaakt zullen worden.
12.2 NSM heeft het recht om de door haar te maken (extra) productie-, druk-, en portikosten aan Adverteerder in rekening te brengen.
12.4 Een Pluspropositie mag geen gassen noch schadelijke of gevaarlijke stoffen bevatten.
12.5 Indien de Pluspropositie bestaat uit toe te voegen/op te plakken bijvoegsel zoals een sachet, kan NSM niet garanderen dat het bijvoegsel exact op de aangegeven plaats in de Advertentie wordt geplaatst. Er dient rekening gehouden te worden met een zekere afwijking in de locatie.
12.6 NSM kan niet garanderen dat de gehele oplage van het betreffende Medium voorzien is van de Pluspropositie. Adverteerder dient naar alle redelijkheid rekening te houden met een zekere afwijking.
12.7 Adverteerder vrijwaart NSM voor alle aanspraken van derden in verband met de verspreiding en de inhoud van de Pluspropositie.

ARTIKEL 13. PRIVACY EN COOKIES

13.1 De persoonsgegevens van Adverteerder worden opgenomen in een klanten/ gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van NSM. Voor meer informatie over hoe NSM omgaat met persoonsgegevens zie https://www.newskoolmedia/privacyvoorwaarden.
13.2 Indien Adverteerder én eventuele door haar ingeschakelde derde(n) een Cookie wenst toe te voegen aan materiaal dat NSM op een Website of een website deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk, staat Adverteerder er voor in dat:
i. als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten de Websites geplaatste Cookie, op
Adverteerder de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de bezoeker daarbij is geïnformeerd en rechtsgeldig toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten); en
ii. alleen gebruik wordt gemaakt van een Cookie als van de bezoeker rechtsgeldig toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen.
13.3 Adverteerder is slechts gerechtigd de gegevens die met het gebruik van de Cookie(s) worden verzameld te gebruiken voor zover vereist voor de afname van de (digitale)Dienst. Ieder ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ten aanzien van het gebruik van Cookies op de Websites en de websites van het 3rd party netwerk heeft NSM voorts nadere voorwaarden opgesteld, welke zijn terug te vinden op: [https://www.newskoolmedia.nl/cookieinformatie/]. Adverteerder houdt zich aan deze nadere voorwaarden. Hierin is neergelegd welke soorten technieken (niet) mogen worden toegevoegd, ten behoeve van welke doeleinden Cookies (niet) mogen worden gebruikt en welke informatie (niet) via onze Websites mag worden verzameld.
13.4 NSM vindt het belangrijk dat het gebruiksgemak van haar websites zo groot mogelijk is. Om die reden faciliteert zij de informatievoorziening over het gebruik van Cookies en de mogelijkheid voor Adverteerder om toestemming voor het gebruik van Cookies te verkrijgen. Adverteerder heeft via de websites van NSM kennis genomen van de manier waarop NSM bezoekers over het gebruik van Cookies informeert en toestemming verkrijgt en Adverteerder geeft met het verstrekken van een opdracht tot het plaatsen van Advertenties aan NSM te kennen deze werkwijze te aanvaarden. Adverteerder erkent dat zij eindverantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de Cookies en daarmee ten volle aansprakelijk is voor het eventueel gebruiken van een Cookie zonder de daartoe vereiste toestemming van een bezoeker is verkregen. Adverteerder erkent dat NSM niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is in het geval Adverteerder geen bewijs kan leveren van door de bezoeker verleende toestemming, ook in het geval die toestemming zou zijn verleend bij een bezoek aan een Website. Op verzoek zal NSM Adverteerder inzage verschaffen in de door een individuele bezoeker afgegeven toestemming tot het plaatsen van Cookies, indien Adverteerder die gegevens redelijkerwijs nodig heeft in het kader van een juridische procedure of het voorkomen daarvan.
13.6 NSM zal het gebruik van Cookies via haar Websites en de websites deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk (steekproefsgewijs) controleren. Indien daarbij wordt geconstateerd dat Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) handelt (handelen) in strijd met het in deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van Cookies bepaalde, zal NSM Adverteerder daarover informeren met het verzoek de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden alsnog na te leven (waarschuwing). Indien Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) ondanks deze waarschuwing in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden blijft handelen, zal NSM de levering van de (digitale)Dienst(en) aan Adverteerder opschorten. De (digitale)Diensten worden hervat indien Adverteerder binnen vijf (5) werkdagen nadat de (digitale)Diensten zijn opgeschort kan aantonen dat bij het hervatten van de (digitale)Dienst (alsnog) aan de Algemene Voorwaarden wordt voldaan. Weet Adverteerder dit niet binnen vijf (5) werkdagen na opschorting van de Dienst aan te tonen, dan wordt de verstrekte opdracht als ontbonden beschouwd. Adverteerder blijft in dat geval de volledig overeengekomen vergoeding voor deze opdracht verschuldigd aan NSM.

ARTIKEL 14. AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRACHTEN

14.1 Alle auteurs en andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door NSM vervaardigde dan wel uitgegeven Media, berusten bij NSM dan wel de door haar ingeschakelde derden. Hieronder vallen tevens de rechten op de door NSM in opdracht van Adverteerder vervaardigde werken zoals Advertenties.
14.2 De inhoud van de door NSM vervaardigde Media, mag niet door of met medewerking van Adverteerder worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook tenzij NSM daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
14.3 Adverteerder verklaart dat het door haar aangeleverde Advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

Partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden, waarvan het
vertrouwelijk karakter geacht kan worden hen bekend te zijn.

ARTIKEL 16. OVERDRACHT

NSM is bevoegd de rechten en plichten uit de Advertentie-overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk over te
dragen aan derden. NSM zal Adverteerder zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke
overdracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM is Adverteerder niet gerechtigd haar
rechten en/of verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst aan een derde over te dragen.

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN

17.1 Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden, de Advertentieovereenkomst en/of van enige andere overeenkomst tussen Partijen in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal NSM deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.
17.2 NSM heeft het recht bij de uitvoering van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze Voorwaarden, de Advertentieovereenkomst en eventuele andere overeenkomsten tussen Partijen is
Nederlands recht van toepassing. Indien tussen Partijen geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, zullen
alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden, de Advertentieovereenkomsten/of andere
overeenkomsten tussen Partijen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2019. Op die datum vervallen eerder
gepubliceerde Voorwaarden.

B – SPECIFIEKE VOORWAARDEN ADVERTENTIES DIGITALE MEDIA

Op alle Advertentieovereenkomsten die (mede) betrekking hebben op Advertentie in (digitale) Media, zijn
naast de algemene bepalingen als genoemd onder A. de onderhavige voorwaarden van toepassing. Deze
voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op online display advertenties, zoals buttons, banners etc. en niet op search engine advertising.

ARTIKEL 19. ALGEMEEN EN IMPRESSIES

19.1 De door NSM gehanteerde tarieven voor Advertenties in digitale Media worden in principe weergegeven op basis van de kosten per duizend impressies (‘CPM’) die genoemd worden in de door NSM tariefkaarten zoals gepubliceerd op de website van de betreffende Media die te raadplegen zijn via https://www.newskoolmedia.nl. Tarieven kunnen ook worden bepaald aan de hand van kosten per klik (‘CPC’) dan wel kosten per tekstlink of link in nieuwsbrief of anderszins (o.a. vaste positie inkoop).
19.2 Advertentieovereenkomsten waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald, worden in overleg met Adverteerder verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen CPM of CPC zijn behaald.
19.3 Adverteerder krijgt op verzoek realtime inzage in de rapportage van de verschillende vormen van online Advertising als genoemd in artikel 20 en 21.
19.3 Indien voor het vaststellen van de door Adverteerder verschuldigde vergoeding gebruik wordt gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen) zijn de systemen van NSM bepalend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden zal een eventueel verschil tot 10% tussen de door NSM en Adverteerder gemeten, impressies, clicks of leads niet als ongebruikelijk worden gezien en dan ook geen aanleiding voor het herzien van de overeengekomen vergoeding. Indien het verschil groter is dan 10% dan zullen partijen gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen.
19.4 NSM spant zich ervoor in de Advertentie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. NSM garandeert echter niet dat de Advertentie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat het Medium te allen tijde toegankelijk is. NSM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Medium.
19.5 NSM is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van het Medium.
19.6 Het is Adverteerder niet toegestaan om de Advertenties en/of Advertentieruimte waarover zij beschikking krijgt door te verkopen aan derden.

ARTIKEL 20. PREMIUM DISPLAY ADVERTISING

20.1 Onder Premium Display Advertising wordt verstaan de mogelijkheid van een Adverteerder te adverteren op een Website of andere online Media uit het portfolio van NSM waarbij afgerekend wordt op CPM.
20.2 De mogelijkheid bestaat om in het geval van Premium Display Advertising frequency caps toe te passen. Adverteerder dient hierover separate afspraken met NSM te maken.
20.3 Het Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de door NSM bekendgemaakte aanleverspecificaties zoals vermeld op de tariefkaarten die zijn gepubliceerd op de website van de betreffende Media die te raadplegen zijn via https://www.newskoolmedia.nl

ARTIKEL 21. PERFORMANCE BASED CAMPAGNE

21.1 Onder performance based campagnes worden verstaan campagnes waarbij de Advertentie automatisch wordt geplaatst op diverse online Media uit het portfolio van NSM middels het ad management systeem (‘AMS’) van NSM, te weten Double Click for Publishers (Google) en waarbij wordt afgerekend op CPC.
21.2 NSM zal zich inspannen om gedurende de performance based campagne een zo hoog mogelijke click-through rate (‘CTR’) te behalen. NSM geeft echter geen enkele garantie ten aanzien van CTR’s of conversie.

ARTIKEL 22. ADDITIONELE KOSTEN

22.1 Eventuele met digitale Advertenties gemoeide additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten in het kader van Premium Display Advertising, komen voor rekening van Adverteerder.
22.2 Indien Adverteerder de in lid 1 bedoelde kosten niet accepteert, is NSM gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens Adverteerder vergoeding van enigerlei kosten verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 23. ADVERTENTIES VIA SOCIAL MEDIA

Advertenties die via social media worden verspreid dienen te voldoen aan de Code Social Media Marketing.

Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 januari 2019/© New Skool Media B.V. 2019.

Download de pdf van dit document.

Reacties gesloten