1. Definities
In deze Advertentievoorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:
• Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of via een Mediabureau een Dienst afneemt van NSM in verband met het (doen) plaatsen van een Advertentie en/of in relatie daarmee tot het afsluiten van een Advertentieovereenkomst.
• Advertentie: de reclame-uiting of andere uiting van commerciële aard ten behoeve van Adverteerder.
• Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld.
• Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van één of meerdere Advertenties, al dan niet vallende onder een Advertentieovereenkomst.
• Advertentietarief: het actuele tarief voor de verschillende Diensten zoals gepubliceerd in de door NSM gepubliceerde tariefkaart. De meest recente tariefkaart is gepubliceerd op http://www.newskoolmedia.nl/.
• NSM: New Skool Exploitatie B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 53 te (1114 AE) Amsterdam. NSM is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60880236, BTW nummer: NL854100787B01.
• Advertentieovereenkomst: elke overeenkomst tussen Adverteerder en NSM die ziet op de levering van Diensten.
• Advertentieruimte: de ruimte die voor plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd door NSM. Advertentieruimte kan worden uitgedrukt in aantallen pagina’s/paginadelen, aantallen kolommen, aantal millimeters, aantal pixels en bytes, aantal plaatsingen en aantal impressies.
• Diensten: de door NSM aan Adverteerder te leveren (digitale)diensten waarvoor Adverteerder rechtstreeks of via een Mediabureau een opdracht bij NSM heeft geplaatst. Onder de (digitale) Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in het door NSM uitgegeven Medium, dan wel een medium waarbij NSM gerechtigd is via dat medium de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participatie in (een deel van) een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander Medium of de sponsoring van door NSM georganiseerde evenementen.
• Mediabureau: een rechtspersoon die krachtens last of volmacht van Adverteerder met NSM een Advertentieovereenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt.
• Medium/Media: een uitgave van NSM en de bijbehorende uitgeefproducten zoals een online editie van een tijdschrift, applicatie, e-mail nieuwsbrief, pluspropositie, special of een door NSM geëxploiteerde Website.
• Optie: bevestigd voornemen van de Adverteerder tot het afnemen van (digitale) Diensten.
• Partijen: Adverteerder en NSM gezamenlijk.
• Sluitingsdatum: de uiterste datum waarop NSM nog opdrachten van Adverteerder voor de levering van bepaalde Diensten accepteert.
• Voorwaarden: onderhavige Advertentievoorwaarden.
• Website: het geheel van webpagina’s, mobiele website, applicatie, of ander digitaal Medium van NSM.

2. Algemeen en toepasselijkheid
2.1 Op alle Advertentieovereenkomsten die tussen Adverteerder en NSM mondeling dan wel schriftelijk worden afgesloten zijn deze Voorwaarden en de Nederlandse Reclame Code van toepassing. Bij tegenstrijdigheden, prevaleert de Advertentieovereenkomst boven deze Voorwaarden en deze Voorwaarden boven eventueel andere van toepassing verklaarde voorwaarden. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van de Advertentieovereenkomst. Op alle Advertentieovereenkomsten zijn tevens de inhoud van de meest recente tariefkaarten van NSM en de eventueel in het betreffende Medium opgenomen voorwaarden (o.a. colofon) van toepassing.

2.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder worden nadrukkelijk buiten toepassing verklaard. Van deze Voorwaarden kan slechts middels een schriftelijk overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

2.3 NSM behoudt zich het recht deze Voorwaarden te herzien. NSM zal de Adverteerder vooraf schriftelijk informeren over substantiële wijzigingen in de Voorwaarden. De wijzigingen in de Voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds lopende Advertentieovereenkomsten. Met het geven van een nieuwe opdracht een Advertentie te plaatsen of andere Dienst af te nemen (herplaatsingen daar mede onder begrepen) door Adverteerder na wijziging van de Voorwaarden wordt de Adverteerder geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Adverteerder heeft in geval van een wijziging het recht om de opdracht voor het nog niet geleverde deel van de Diensten te herzien.

2.4 NSM is verplicht om de Advertentieovereenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Adverteerder zal de Diensten afnemen met in achtneming van het bepaalde in de Advertentieovereenkomst en de andere in artikel 2.1 genoemde Reclame Code.

2.5 Deze Voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens gepubliceerd op
http://www.newskoolmedia.nl/over/advertentievoorwaarden/.

3. Totstandkoming, inwerkingtreding en duur van de Advertentieovereenkomsten
3.1 Alle door NSM gedane aanbiedingen/offertes zijn eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij in de aanbieding/offerte anders is bepaald. De Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand door acceptatie van de aanbieding/offerte door Adverteerder. Een Advertentieovereenkomst kan tevens bestaan uit een door NSM aan Adverteerder verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.

3.2 NSM heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot het aangaan van een Advertentieovereenkomst te weigeren.

3.3 Indien door bijzondere omstandigheden (bijv. grote spoed) geen aanbieding/offerte door NSM is verstrekt én geen Advertentieovereenkomst dan wel bevestiging per brief of e-mail aan Adverteerder is verzonden, dan wordt de Advertentieovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van plaatsing van de Advertentie door NSM.

3.4 De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een tijdschrift is beperkt en kan per tijdschrifttitel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt NSM zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van opdrachten van Adverteerder op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaart. Met andere wensen van Adverteerder wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een opdracht worden aanvaard.

3.5 Tenzij anders overeengekomen, gelden de in de aanbieding, offerte of Advertentieovereenkomst genoemde prijzen en overige voorwaarden niet voor herplaatsingen van de Advertentie, voor plaatsingen van een nieuwe Advertentie of voor wijzigingen van een Advertentieovereenkomst.

3.6 Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Adverteerder optreedt, staat deze namens Adverteerder in voor nakoming van de Advertentieovereenkomst.

3.7 NSM is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van het door NSM uitgegeven Medium naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij NSM ervoor zal zorgen dat het betreffende Medium ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig blijft. NSM is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om een door haar uitgegeven Medium op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering van Diensten uit te voeren. Alsdan is NSM gerechtigd de Advertentieovereenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade aan Adverteerder. Adverteerder heeft alsdan echter wel recht op terugbetaling van advertentiegelden ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties.

3.8 Een Advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Advertentieovereenkomst overeengekomen periode en wordt geacht te zijn beëindigd door voltooiing van alle wederzijdse verplichtingen.

4. Opties
4.1 Op verzoek van Adverteerder kan NSM een optie verlenen op de levering van een Dienst voor een bepaalde duur.

4.2 Niet ingeroepen Opties vervallen van rechtswege aan het einde van de door NSM aangegeven duur van de Optie. Indien geen duur is overeengekomen, vervalt de Optie op de levering van Diensten niet zijnde digitale Diensten, uiterlijk 14 dagen vóór de Sluitingsdatum. Ten aanzien van digitale Diensten geldt dat de Optie in ieder geval 14 dagen vóór de beoogde startdatum van de campagne waar de Optie op ziet vervalt.

4.3 NSM is te allen tijde gerechtigd om verleende Opties te annuleren zonder opgave van redenen. Echter indien aan Adverteerder een Optie is verleend en een derde de door Adverteerder gereserveerde advertentieruimte wenst te kopen, kan NSM Adverteerder schriftelijk verzoeken om binnen twee werkdagen te beslissen of zij de advertentieruimte wenst af te nemen. Indien Adverteerder afwijzend of niet binnen deze termijn reageert, is NSM gerechtigd om de advertentieruimte aan een derde te verkopen.

5. Aanlevering van advertentiemateriaal en plaatsing Advertenties
5.1 Adverteerder draagt het risico van de tijdige, volledige en juiste aanlevering van de Advertentie(s) ongeacht de wijze van aanlevering. Adverteerder neemt daarbij de door NSM gegeven aanwijzingen/richtlijnen in acht. De aanleverspecificaties, met uitzondering van digitale Diensten, zoals de aanlever- en sluitingsdata zijn te vinden op de tariefkaart die zijn gepubliceerd op de Website van het betreffende Medium.

5.2 Ten aanzien van de levering van digitale Diensten gelden de aanleverspecificaties als genoemd op de Websites van het betreffende Medium. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn overeengekomen dat Adverteerder er voor zorg dient te dragen dat:
i) Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;
ii) Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;
iii) Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;
iv) Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de Website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;
v) NSM keurt de Advertentie vooraf. Adverteerder dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan NSM ter beoordeling wordt voorgelegd;
vi) Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van NSM. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van NSM, vervalt iedere aansprakelijkheid van NSM voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten;
vii) Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisclick;
viii) Advertentiemateriaal dient onder vermelding van de opdrachtcode die via de link die bij de opdrachtbevestiging door NSM wordt geleverd (tenzij anders aangegeven) te worden geladen als een digitaal bestand, vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.

5.3 NSM heeft het recht om Advertenties die na sluitingstijd worden aangeleverd, niet te plaatsen onverminderd de verplichting van Adverteerder tot betaling van de overeengekomen advertentiegelden.

5.4 Adverteerder dient haar netwerk te beveiligen met de juiste antivirus software. Adverteerder dient er namelijk zo goed mogelijk voor te zorgen dat er geen virussen en andere eigenschappen kleven aan het aangeleverde Advertentiemateriaal dat schadelijk is voor de hard- en/of software van NSM.

5.5 NSM heeft het recht de inhoud en de vorm van de Advertentie naar eigen inzicht en redelijkheid te wijzigingen naar de door haar gehanteerde specificaties zonder dat Adverteerder recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen advertentiegelden. NSM informeert Adverteerde zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail, indien een Advertentie lijdt aan een gebrek of anderszins ongeschikt is voor plaatsing. Adverteerder dient dan per ommegaande te zorgen voor een nieuwe versie van de Advertentie.

5.6 Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat een Advertentie voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code en de normen die daaraan in het maatschappelijke verkeer worden gesteld. Derhalve garandeert Adverteerder dat een Advertentie in het bijzonder, maar niet limitatief, voldoet aan de volgende eisen:

i) Adverteerder dient in de Advertentie duidelijk en ondubbelzinnig identificeerbaar te zijn en de Advertentie dient als zodanig herkenbaar te zijn als een commerciële uiting van Adverteerder;
ii) een Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van Adverteerder;
iii) een Advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend of misleidend zijn, in strijd met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;
iv) een Advertentie mag bovendien de reputatie van NSM niet schaden;
v) een Advertentie mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten.

5.7 NSM mag aanwijzingen over adverteren van de bevoegde autoriteiten, waaronder het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep), de Keuringsraad Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG), de Autoriteit Financiële markten (AFM), en hun rechtsopvolgers, opvolgen. Indien die aanwijzingen daartoe aanleiding geven, heeft NSM het recht het Advertentiemateriaal conform deze aanwijzingen aan te passen.

5.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent NSM Adverteerder geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten/diensten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is NSM tevens vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en willekeurig te plaatsen.

5.9 NSM zal een Advertentie plaatsen op de wijze als is overeengekomen in de Advertentieovereenkomst mits Adverteerder de Advertentie conform de aanleverspecificaties heeft aangeleverd. NSM garandeert echter geen exacte reproductie en Adverteerder dient rekening te houden met kleur- en drukafwijkingen. Bovendien staat NSM niet in voor de kwaliteit van de weergave van online Advertenties.

5.10 De digitale Diensten worden door NSM zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.

5.11 NSM draagt geen verantwoordelijkheid voor de mate waarin met de plaatsing van de Advertentie succes wordt bereikt, noch voor de mate waarin daarmee het beoogde publiek wordt bereikt.

5.12 NSM houdt het Advertentiemateriaal ten behoeve van Diensten tot ten minste één (1) jaar vanaf de verschijningsdatum in het archief. Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager bewaard. NSM is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.

5.13 NSM zal Adverteerder één (1) bewijsexemplaar gratis doen toekomen van het gedrukte Medium waarin de Advertentie is geplaatst. Indien Adverteerder meerdere exemplaren wenst, kunnen die tegen de door NSM vastgestelde prijs worden verkregen.

5.14 Adverteerder zal zich onthouden van het, in welke vorm dan ook, drang uitoefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van het Medium.

6. Recht tot weigering en opschorting
6.1 NSM is te allen tijde gerechtigd om de levering van (digitale) Diensten te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het Medium waarin de Advertentie geplaatst zou worden dan wel andere redenen van de kant van NSM.

6.2 NSM is tevens gerechtigd om de verlening van overeengekomen (digitale) Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Voorwaarden en/of de Advertentieovereenkomst, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door NSM (artikel 5). Weigering tot levering van de (digitale)Diensten op bovenstaande gronden (artikel 6.1 en dit artikel 6.2) laat de verplichting van Adverteerder de overeengekomen Diensten (Plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten) te betalen onverlet.
6.3 NSM behoudt zich het recht voor om de levering van (digitale)Diensten aan Adverteerder geheel of gedeeltelijk op te schorten, in geval de Adverteerder de Advertentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden (gedeeltelijk) niet nakomt. NSM is alsdan gerechtigd de kosten die zij in verband met deze opschorting maakt bij Adverteerder in rekening te brengen.

6.4 In geval Adverteerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden of Advertentieovereenkomst vermelde voorwaarden, is NSM gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de (digitale)Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

6.5 NSM heeft tevens het recht om Diensten niet zijnde digitale Diensten die voor een bepaald Medium zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat Medium te verplaatsen.

6.6 De overeengekomen startdatum van de (digitale)Diensten is een streefdatum. NSM behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan NSM toe te rekenen) omstandigheden, de levering van deze Diensten uit te stellen. Indien de startdatum door NSM wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Adverteerder bestaan uit het alsnog leveren door NSM van de (digitale)Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten, een en ander in goed overleg tussen Adverteerder en NSM.

7. Klachten over geplaatste Advertenties
Een eventuele klacht ten aanzien van de door NSM geleverde Diensten niet zijnde
digitale Diensten, dient uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na verschijningsdatum van de betreffende
editie van het Medium, of de eerste vertoning online schriftelijk aan NSM kenbaar te
worden gemaakt ter attentie van de Sales Afdeling, de actuele contactinformatie is te vinden op http://www.newskoolmedia.nl/adverteren/. Indien er binnen voornoemde periode geen klacht over de geplaatste Advertentie door NSM is ontvangen, wordt NSM geacht de advertentieovereenkomst deugdelijk te zijn nagekomen.

8. Tarieven en betaling
8.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven dan wel vergoedingen gebaseerd zijn op de actuele per Medium en/of (digitale) Dienst van toepassing zijnde tariefkaart van NSM.
8.2 NSM behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met Adverteerder overeengekomen opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Adverteerder heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

8.3 Tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt, wordt iedere uitvoering van een (digitale) Dienst door NSM afzonderlijk vooraf gefactureerd. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Adverteerder dient NSM derhalve een e-mailadres op te geven waarnaar de facturen verstuurd kunnen worden. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen.

8.4 NSM is, ongeacht de betalingscondities conform de Advertentieovereenkomst, gerechtigd vooruitbetaling van een overeengekomen vergoeding te vorderen.

8.5 NSM heeft het recht om de extra kosten die worden veroorzaakt door het niet deugdelijk dan wel niet conform de specificaties aanleveren van het advertentiemateriaal onder andere conform het bepaalde in artikel 5.5 van deze Voorwaarden, in rekening te brengen in aanvulling op de overeengekomen advertentietarieven dan wel vergoedingen.

8.6 Alle facturen van NSM dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Adverteerder te worden voldaan op de wijze als aangegeven op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum van de factuur heeft NSM het recht om de wettelijke rente, berekend over het openstaande bedrag in rekening te brengen. NSM is gerechtigd alsdan tot het instellen van een incassoprocedure om volledige betaling te verkrijgen. De kosten hiervan, bedragende ten minste 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente inclusief administratiekosten, zijn voor rekening van Adverteerder. NSM zal Adverteerder echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Adverteerder een redelijk termijn wordt gegeven alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.

8.7 Adverteerder mag verschuldigde betalingen niet opschorten of verrekenen met een vordering die Adverteerder eventueel heeft op NSM.

8.8 NSM verleent 15% korting (bureaukorting) op het door Adverteerder verschuldigde bruto bedrag (minus kortingen), indien de verleende (digitale)Diensten door bemiddeling van een erkent Mediabureau tot stand zijn gekomen.

8.9 Indien voor het vaststellen van de vergoeding met betrekking tot de levering van digitale Diensten gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van NSM leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Partijen gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van NSM leidend voor de vaststelling van de vergoeding.

8.10 Vragen met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan NSM te worden gericht op de wijze als genoemd in artikel 7 van deze Voorwaarden, bij gebreke waarvan de vordering vervalt.

9. Annulering
9.1 Bij annulering door Adverteerder van enige opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde digitale Diensten is Adverteerder de navolgende vergoeding verschuldigd aan NSM. De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:

Dagen gelegen tussen annulering en Sluitingsdatum: Annuleringsvergoeding als percentage van
overeengekomen vergoeding:
31 dagen of meer – 0%
tussen 30 en 15 dagen – 25%
tussen 14 en 8 dagen – 50%
tussen 7 en 4 dagen – 75%
minder dan 3 dagen – 100%

Ter zake zijn de Sluitingsdata van toepassing zoals vermeld voor de desbetreffende titels op de betreffende Website(s). Het bepaalde in artikel 9.2 is eveneens van toepassing.
9.2 In geval van eenzijdige beëindiging door Adverteerder van een opdracht met betrekking tot te leveren Diensten waarbij NSM ten behoeve van de te leveren Diensten reeds kosten heeft gemaakt of werkzaamheden heeft verricht (bijvoorbeeld bij samenwerking inzake Advertorials, redactionele samenwerkingen, sponsored en commerciële inserts, marketing partnership overeenkomsten, etc.), is Adverteerder verplicht aan NSM de door haar in dat kader verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden, een en ander onverminderd het bepaalde in 9.1 en/of 9.3.

9.3 Indien de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie of andere uiting waarvoor NSM in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken en door toedoen van Adverteerder geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Adverteerder worden betaald.

9.4 Bij annulering door Adverteerder van de door NSM te leveren digitale Diensten, is Adverteerder de volgende bedragen verschuldigd:
(a) alle kosten die NSM reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Adverteerder, indien NSM bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en
(b) een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Adverteerder reeds teveel betaalde zal door NSM worden terugbetaald.

Dagen gelegen tussen annulering en start campagne: Annuleringsvergoeding als percentage van
overeengekomen vergoeding:
31 dagen of meer 0%
tussen 30 en 6 dagen 5%
minder dan 5 dagen 100%

10. Aansprakelijkheid
10.1 NSM voert de door haar te verlenen (digitale)Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. NSM is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van Adverteerder verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentieovereenkomsten of de (digitale) Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van NSM.

10.2 De aansprakelijkheid van NSM beperkt zich tot herplaatsing/ herlevering van de (digitale)Diensten, zoals overeengekomen met Adverteerder, dan wel betaling van een vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die (digitale)Diensten waarop de tekortkoming ziet. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin NSM zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.

10.3 Adverteerder draagt het risico van fouten in de uitvoering van telefonisch en op andere wijze geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Adverteerder door NSM. Adverteerder draagt tevens het risico van fouten in Advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van de zijde van NSM.

10.4 NSM is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen Adverteerder en diens contractspartijen.

11. Overmacht
11.1 Indien een van de Partijen de afspraken uit de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst niet of niet tijdig kan nakomen wegens overmacht, worden die afspraken opgeschort voor een termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende partij had dienen na te komen. Elke partij is gerechtigd de Advertentieovereenkomst dan wel de afspraken uit de opdracht per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van voornoemde termijn voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van NSM, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop NSM of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

11.2 In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

11.3 Indien NSM door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van tijdschriften is verhinderd een advertentieopdracht dan wel een andere opdracht uit te voeren, dan heeft NSM het recht om de uitvoering van die opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden. In deze gevallen is NSM verplicht Adverteerder zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

12. Tussentijdse beëindiging
12.1 Partijen hebben het recht de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien:
– de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
– de andere partij het eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt;
– beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij;
– de andere partij haar onderneming dan wel haar activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of ontbindt, waaronder voor NSM ondermeer wordt verstaan het staken van een door haar uitgegeven tijdschrift of Website ten aanzien waarvan de opdracht is verstrekt;
– de levering van de overeengekomen (digitale)Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en
– de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

12.2 NSM heeft het recht om de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien NSM Adverteerder niet voldoende kredietwaardig acht.

13. Privacy en Cookies
13.1 De persoonsgegevens van Adverteerder worden opgenomen in een klanten/ gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van NSM. NSM zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.

13.2 Op de verwerking van de persoonsgegevens is het cookie en privacy statement van NSM van toepassing zoals gepubliceerd op http://www.newskoolmedia.nl/over/privacy-statement/ alsmede de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

13.3 Persoonsgegevens die als onderdeel van de opdracht door NSM worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van NSM, tenzij Partijen afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens.

13.4 Indien Adverteerder én eventuele door haar ingeschakelde derde(n) een Cookie wenst toe te voegen aan materiaal dat NSM op een Website of een website deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk, staat Adverteerder er voor in dat:
1. als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten de Websites geplaatste Cookie, op Adverteerder de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de bezoeker daarbij is geïnformeerd en toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten); en
2. alleen gebruik wordt gemaakt van een Cookie als van de bezoeker toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen;

Adverteerder is slechts gerechtigd de gegevens die met het gebruik van de Cookie worden verzameld te gebruiken voor zover vereist voor de afname van de (digitale)Dienst. Ieder ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ten aanzien van het gebruik van Cookies op de Websites en de websites van het 3rd party netwerk heeft NSM voorts nadere voorwaarden opgesteld, welke zijn terug te vinden op http://www.newskoolmedia.nl/over/privacy-statement/. Adverteerder houdt zich aan deze nadere voorwaarden. Hierin is neergelegd welke soorten technieken (niet) mogen worden toegevoegd, ten behoeve van welke doeleinden Cookies (niet) mogen worden gebruikt en welke informatie (niet) via onze Websites mag worden verzameld.

13.5 NSM vindt het belangrijk dat het gebruiksgemak van haar websites zo groot mogelijk is. Om die reden faciliteert zij de informatievoorziening over het gebruik van Cookies en de mogelijkheid voor Adverteerder om toestemming voor het gebruik van Cookies te verkrijgen. Adverteerder heeft via de websites van NSM kennis genomen van de manier waarop NSM bezoekers over het gebruik van Cookies informeert en toestemming verkrijgt en Adverteerder geeft met het verstrekken van een opdracht tot het plaatsen van Advertenties aan NSM te kennen deze werkwijze te aanvaarden. Adverteerder erkent dat zij eindverantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de Cookies en daarmee ten volle aansprakelijk is voor het eventueel gebruiken van een Cookie zonder de daartoe vereiste toestemming van een bezoeker is verkregen. Adverteerder erkent dat NSM niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is in het geval Adverteerder geen bewijs kan leveren van door de bezoeker verleende toestemming, ook in het geval die toestemming zou zijn verleend bij een bezoek aan een Website. Op verzoek zal NSM Adverteerder inzage verschaffen in de door een individuele bezoeker afgegeven toestemming tot het plaatsen van Cookies, indien Adverteerder die gegevens redelijkerwijs nodig heeft in het kader van een juridische procedure of het voorkomen daarvan.

13.6 NSM zal het gebruik van Cookies via haar Websites en de websites deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk (steekproefsgewijs) controleren. Indien daarbij wordt geconstateerd dat Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) handelt (handelen) in strijd met het in deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van Cookies bepaalde, zal NSM Adverteerder daarover informeren met het verzoek de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden alsnog na te leven (waarschuwing). Indien Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) ondanks deze waarschuwing in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden blijft handelen, zal NSM de levering van de (digitale)Dienst(en) aan Adverteerder opschorten. De (digitale)Diensten worden hervat indien Adverteerder binnen vijf (5) werkdagen nadat de (digitale)Diensten zijn opgeschort kan aantonen dat bij het hervatten van de (digitale)Dienst (alsnog) aan de Algemene Voorwaarden wordt voldaan. Weet Adverteerder dit niet binnen vijf (5) werkdagen na opschorting van de Dienst aan te tonen, dan wordt de verstrekte opdracht als ontbonden beschouwd. Adverteerder blijft in dat geval de volledig overeengekomen vergoeding voor deze opdracht verschuldigd aan NSM.

14. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten
14.1 Alle auteurs en andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door NSM vervaardigde dan wel uitgegeven Media, berusten bij NSM dan wel de door haar ingeschakelde derden. Hieronder vallen tevens de rechten op de door NSM in opdracht van Adverteerder vervaardigde werken zoals Advertenties.

14.2 De inhoud van de door NSM vervaardigde Media, mag niet door of met medewerking van Adverteerder worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook tenzij NSM daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

14.3 Adverteerder verklaart dat het door haar aangeleverde Advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten

15. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden hen bekend te zijn.

16. Overdracht
NSM is bevoegd de met Adverteerder gesloten opdracht dan wel Advertentie-overeenkomst over te dragen aan derden. NSM zal Adverteerder zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM is Adverteerder niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst aan een derde over te dragen.

17. Overige bepalingen
17.1 Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden, de Advertentieovereenkomst en/of van enige andere overeenkomst tussen Partijen in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal NSM deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.
17.2 NSM heeft het recht bij de uitvoering van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Voorwaarden, de Advertentieovereenkomst en eventuele andere opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen Partijen geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, zullen alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden, de Advertentieovereenkomsten/of andere opdrachten voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 3 juni 2016, op die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.

© 2016 New Skool Exploitatie B.V.

Reacties gesloten