ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITES VAN NEW SKOOL MEDIA EN HAAR GROEPMAATSCHAPPIJEN

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw bezoek aan en gebruik van de websites van New Skool Media B.V. en alle huidige en toekomstige groepsmaatschappijen zoals New Skool Exploitatie B.V. en ONE Business B.V. (hierna gezamenlijk “NSM”) alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (“de Informatie”). Door uw bezoek aan en gebruik van de websites van New Skool Media gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

NSM besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van haar websites. NSM kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op de websites volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de websites. NSM is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de content die door gebruikers dan wel derden, waaronder adverteerders op de websites is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

NSM kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

De informatie op deze site wordt continue aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

NSM mag in voorkomende gevallen informatie van de websites verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van onder andere mogelijke inbreuk op rechten van derden. NSM heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Links naar andere websites

De websites van NSM kunnen links naar andere websites bevatten. NSM is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens van gebruiker. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de websites waarnaar NSM linkt. 

Intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de handelsnamen en merken van NSM , de bijbehorende logo’s, de door NSM vervaardigde content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van de websites van NSM berusten uitsluitend bij NSM. NSM behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van NSM.

Gebruik van de websites

Bij het gebruik van de websites van NSM dient u:

 • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen; en
 • onderstaande en eventueel door ons aanvullende te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van NSM heeft verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van NSM;
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
 • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.
Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Op bepaalde onderdelen van de website kunnen gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen. Wij respecteren de (intellectuele) eigendomsrechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de websites van NSM. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
 • een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden;
 • uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan: New Skool Media B.V. T.a.v. klantenservice, Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam of per e-mail: klantenservice@newskoolmedia.nl.

Persoonsgegevens

Indien u op de websites van NSM persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is ons Privacy Statement van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 juli 2018/© New Skool Media B.V. 2018

NSM is gerechtigd deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 juli 2018/© New Skool Media B.V. 2018


NSM is gerechtigd deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 juli 2018/© New Skool Media B.V. 2018.
Download de pdf van dit document.

Reacties gesloten